Sämre läkarjour hot mot patientsäkerheten

När Jämtlands läns landsting nu föreslår försämringar av jourläkarsystemet är det mot patienterna längst ut i glesbygden som förslaget slår.

Vi i Nya Närvården har cirka hälften av alla patienter i Strömsunds kommun och är en del av det jourläkarsystem som administreras av landstinget. Vi förstår helt enkelt inte motiven bakom det förslag till försämring av tillgången på jourläkare som Jämtlands läns landsting just lagt fram.

I korthet handlar det om att förändra inställelsetiden för en läkare som går jour från 30 minuter till 2 timmar. Det låter kanske inte så mycket, men i praktiken är det en mycket stor skillnad mot idag. Istället för en läkare på plats och i tjänst, rings en läkare in från jour i hemmet, med upp till två timmars accepterad fördröjning.

Motivet för detta är naturligtvis att spara pengar, men Nya Närvårdens ståndpunkt är att det etiskt helt enkelt inte är försvarbart att för att spara pengar ta så stora risker med patienterna. För risker är det fråga om.

Vi vet att den lagstadgade principen om lika rätt till vård i hela landet redan är satt ur spel i vårt glesbygdslän. Och vi förstår att det i vissa avseenden rent praktiskt måste vara så. En patient i Frostviken kan ha 30 mil in till Östersund, och det påverkar så klart förutsättningarna för den patienten. Avstånd kan vi inte göra något åt. Men scheman och jourer kan vi påverka. Att med vett och vilja ta beslut som ytterligare försämrar glesbygdsbornas rätt till vård är helt enkelt oacceptabelt.

För Strömsunds kommuns del innebär förslaget andra rent konkreta konsekvenser. Den avancerade närvårdsavdelningen i Strömsund skulle få problem att fortsätta, ambulanstillgången i stort påverkas negativt av det ökande antalet sjuktransporter till Östersund och trycket mot akuten och vårdavdelningarna i Östersund skulle öka.

Vi är sju läkare som valt att ta fast anställning som läkare i det glesa Norrlands inland. För oss är motståndet mot det nya förslaget i grunden ett etiskt ställningstagande.

Rent praktiskt skulle det naturligtvis innebära fördelar att ha sin jour i hemmiljö med 2 timmars inställelsetid istället för på Hälsocentralen. Men etiskt är det inte försvarbart. Vi är övertygade om att det mycket snabbt uppstår situationer när skillnaden mellan 30 minuters och två timmars väntan på en doktor innebär skillnaden på liv och död för en patient.

 

/Hans Boberg, glesbygdsläkare och vd för Nya Närvården.

Detta inlägg skrevs i Nyheter. Bokmärk permalinken.