Vanliga Frågor

Varför inför landstinget hälsoval?

Svar: Från och med 1 januari 2010 är det lag på att alla landsting ska erbjuda ett valfrihetssystem i primärvården. Lagen införs för att stärka din ställning i vården och öka valfriheten i primärvården. Det är landstinget som ställer krav på, och godkänner, hälsocentralerna. Medborgarnas val påverkar hur mycket ersättning hälsocentralen får eftersom en offentligt finansierad ersättning följer dig till den hälsocentral du valt.

Vilken är den stora skillnaden mot tidigare system?

Svar: För oss i Jämtlands län blev förändringen inte så stor eftersom du som medborgare redan tidigare har kunnat välja hälsocentral inom landstinget. En skillnad är däremot skärpta krav på att den hälsocentral du väljer måste ta emot dig på sin lista inom två månader. En annan skillnad är att alla som uppfyller de krav som landstinget ställer får starta en hälsocentral. Det kan leda till att vi får fler hälsocentraler som drivs i privat regi. Dessutom följer en större andel av resurserna än tidigare patientens val när pengarna fördelas mellan hälsocentralerna.

Kan jag byta när jag vill?

Svar: Ja. Den nya hälsocentral ska ta emot dig senast inom två månader. Ingen hälsocentral kan neka att ta emot en patient från länet.

Hur väljer jag en hälsocentral?

Svar: Du väljer en hälsocentral genom att fylla i en blankett. Blanketten finns även hos alla godkända hälsocentraler och kan beställas på landstingets hälsovalskansli 063-14 24 00. Fyll i den och lämna till den hälsocentral du väljer. I väntan på besked tillhör du den gamla hälsocentralen.

Hur vet jag vilka hälsocentraler som ingår i Hälsoval Jämtlands län?

Svar: På landstingets hemsida www.jll.se/halsovallänk till annan webbplats kan du se alla hälsocentraler som är godkända av landstinget. En aktuell lista finns även på alla godkända hälsocentraler. Alla godkända hälsocentraler ska i sin kommunikation med medborgarna även använda symbolen för hälsoval.

Hur lång tid är jag bunden av valet jag gjort?

Svar: Tills du byter igen.

Måste alla i familjen tillhöra samma hälsocentral?

Svar: Nej, det är fritt för varje enskild individ att välja vilken hälsocentral som helst i Jämtlands län. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift.

Hur gammal måste man vara för att välja hälsocentral?

Svar: Man måste vara 18 år. För barn och ungdomar under 18 år är det vårdnadshavarna som väljer vilken hälsocentral barnet/ungdomen ska tillhöra. Vid delad vårdnad krävs båda föräldrarnas underskrifter.

Går det att få tolk oavsett vilken hälsocentral man är listad på?

Svar: Ja, alla vårdgivare ska erbjuda tolk när det behövs.

Kommer kraven på kvalité att vara densamma på alla hälsocentraler?

Svar: Från den 1 januari 2010 måste alla hälsocentraler som ingår i hälsovalet vara godkända av landstinget. Det innebär att hälsocentralen måste leva upp till en grundläggande standard där krav på till exempel medicinsk kvalitet, tillgänglighet, och förebyggande verksamhet ingår. Utöver detta kan hälsocentralerna utveckla verksamheten fritt, till exempel utöka öppettiderna och inrätta tjänster utifrån medborgarnas behov.

Kostar besöken lika mycket på en privat hälsocentral som på en landstingsdriven?

Svar: Ja, priset är detsamma på alla hälsocentraler som ingår i hälsovalet.

Vad innebär det att en ersättning följer med mig till den hälsocentral jag väljer?

Svar: Varje hälsocentral får offentligt finansierad ersättning från landstinget för de patienter som valt dem. Skulle en patient byta hälsocentral, följer ersättningen med till den nya hälsocentralen. Ersättningen är olika stor beroende på exempelvis
individens ålder och förväntat vårdbehov utifrån socioekonomiska faktorer. Var hälsocentralen ligger påverkar också ekonomin, de som finns i glesbygd får ett speciellt tillägg.

Får jag också möjlighet att välja läkare?

Svar: Landstinget ställer krav på en läkarbemanning som säkerställer att hälsocentralen klarar av uppdraget att erbjuda den vård som du behöver, men kräver inte att hälsocentralen ska ha en fast läkarkontakt för alla sina patienter. Särskild hänsyn ska tas till behov av kontinuitet för patienter med nedsatt autonomi och för patienter med långvarig och/eller kronisk ohälsa.

Kan jag besöka en annan hälsocentral än den jag har valt?

Svar: När du blir sjuk på dagtid ska du i första hand vända dig till den hälsocentral du tillhör, men alla hälsocentraler måste ta emot dig. Vid akut sjukdom har du rätt att söka vård där du befinner dig.

Vad menas med aktivt och passivt val?

Svar: Aktivt val – Om du fyller i valblanketten om vilken hälsocentral du väljer och lämnar den till den hälsocentral du vill gå till så har du gjort ett aktivt val. Det aktiva valet gäller även om det gjordes innan hälsovalet infördes. Om du före den 1 april 2010 valt en annan hälsocentral än den som ligger närmast ditt hem i din kommun, genom att skriva under en blankett och fått din önskan tillgodosedd, så gäller det valet alltså även efter den 1 april 2010.
Passivt val – Har du inte gjort något aktivt val så placeras du på den hälsocentral som ligger närmast ditt hem i din kommun. Det räknas som ett passivt val, eller ett ickeval. Om du inte har gjort ett aktivt val så fortsätter du att tillhöra den hälsocentral som l ligger närmast ditt hem i din kommun även efter den 1 april 2010.

Gäller hälsovalet även vård på sjukhus (specialiserad vård)?
Svar: Hälsoval Jämtlands län gäller bara val av primärvård (hälsocentraler). Vid akuta tillstånd kan man däremot alltid få hjälp där man befinner sig.